Català · English · Español

Educació secundària

Projecte educatiu

La Secundària és la darrera etapa obligatòria i consta de quatre cursos. A l’escola, garantim la continuïtat i coherència amb l’etapa d’Educació Primària. Ens proposem que els nostres alumnes siguin capaços d’interpretar la realitat que els envolta a partir d’experiències reals, d’aprenentatges significatius i d’aportacions externes.

Fem créixer en els alumnes les habilitats i les competències que els permeten un desenvolupament personal i social sòlid, incidint en totes les vessants de la persona, ajudant-los a brillar en els seus punts forts i reforçant-los en allò que els costi més.

Treballem per desenvolupar i consolidar els hàbits d’estudi i de treball per tal de preparar-los per a estudis posteriors i per a la seva inserció laboral, així com en la formació dels seus drets i deures com a ciutadans. Els nostres alumnes acaben la Secundària preparats per afrontar qualsevol estudi postobligatori que es proposin.

Els nostres alumnes guanyen autonomia acompanyats sempre per una orientació educativa personalitzada de manera que al llarg de l’etapa dissenyen el seu propi itinerari formatiu. Aquest itinerari és flexible i permet el desenvolupament de les seves potencialitats i la continuïtat formativa. L’acompanyament dels tutors i el treball coordinat família-escola és clau en aquest aspecte.

Destaquem en la nostra ESO l’ús de diverses eines digitals integrant aquesta competència en totes les matèries. Això implica l’ús educatiu i responsable de dispositius, aplicacions, eines i altres recursos digitals tant a nivell personal com en el treball col·laboratiu.

Treball de la interioritat i dels valors

A l’escola formem persones i en aquest sentit, destaquem el treball de valors com l’esforç, el compromís, la reflexió, la interioritat,... com a elements clau per a l’èxit personal i complementaris a la tasca acadèmica que es fa al centre.

Orientació de futur acadèmica i personal

Acompanyem l’alumnat i les famílies en la presa de decisions que els encaminen vers la seva incorporació a la vida adulta.
Els ajudem a definir el seu projecte de vida.

Ecoescola

A l’escola potenciem les pràctiques ecològiques i el consum responsable, fent-los coneixedors de les eines que tenen al seu abast per a millorar el seu entorn.

Atenció a la diversitat

Personalitzem els aprenentatges amb l’objectiu de potenciar l’esforç i la superació personal. En aquest sentit la codocència i l’aprenentatge entre iguals són recursos fonamentals.

Participació de l'alumnat en la gestió del centre

Incorporem l’alumnat en el dia a dia del centre i els demanem la seva participació en el bon desenvolupament d’aquest.

La tasca dels delegats com a gestors i representants del grup i l’acompanyament a les famílies que vénen a conèixer l’escola en són un exemple.

De portes enfora

Participem del nostre entorn i duem a terme celebracions culturals i festives, activitats esportives i de convivència, sortides, estades d’anglès... Els ajudem a ser ciutadans del món.

Metodologies

L’equip docent incorpora noves metodologies, amb l’objectiu que els aprenentatges siguin més actius, significatius i globalitzats.

La innovació al servei dels alumnes.

Metodologies clau

Tenint en compte els 7 principis de l’aprenentatge, oferim un desenvolupament personal i social sòlid, incidint especialment en els camps humanístic, lingüístic, cientificotecnològic i artístic. En aquest sentit destaquem:
Acció tutorial: acompanyament personalitzat en comunicació constant escola-família

El nostre entorn familiar i acollidor possibiliten una acció tutorial compartida amb tot l’equip de professors de l’etapa. El tutor/a coordina l’equip docent i duu a terme les accions educatives que contribueixen, en col·laboració amb les famílies, a l’assoliment de les competències personals, emocionals i socials de l’alumne necessàries per poder desenvolupar el seu projecte personal, acadèmic i professional. L’acció tutorial es duu a terme tant individualment (amb l’acompanyament personalitzat) com grupalment, amb l’aplicació de propostes pedagògiques que afavoreixen la cohesió social.

Un dels components essencials de l’acció tutorial és l’orientació acadèmica i professional enfocada a la presa de decisions amb relació a l’itinerari formatiu de l’alumne. En aquest itinerari s’inclouen les mesures d’atenció a la diversitat assumides per tot l’equip docent sota la supervisió de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) de l’escola.

Preparem pel futur. Itinerari acadèmic personalitzat, hàbits d’estudi i treball, formació en drets i deures i orientació acadèmica
La nostra oferta de matèries optatives, matèries complementàries i desdoblaments possibiliten el disseny d’un itinerari personal que permet el desenvolupament de les potencialitats de l’alumnat. Aquest itinerari és flexible i respon als interessos dels alumnes així com als seus projectes de formació postobligatòria. Promovem la notabilitat i l’excel·lència i vetllem per a què tots els nostres alumnes finalitzin l’ESO amb èxit.
Programa multilingüe: estades d’immersió, certificacions oficials en llengua estrangera anglesa (First Certificate), francesa (A2) i AICLE.

Dins del nostre Projecte Multilingüe oferim la possibilitat d’acreditar els coneixements d’anglès i francès adquirits pels nostres alumnes. Així preparem i facilitem la presentació als exàmens de Trinity College London i Cambridge ESOL per avaluar la competència lingüística en anglès i DELF per al cas del francès.

Hem creat la matèria complementària Get your Certificate a 4t ESO amb l'objectiu de preparar l'alumnat per superar un examen de Cambridge a final de curs o bé assegurar una competència bàsica de l’anglès.

Treball competencial:1x1, tardes de projectes, espai galàxia, grups flexibles, ApS...

El treball competencial que es fa a l’aula facilita la incorporació d’habilitats i estratègies útils per a la vida; el professorat dissenya propostes educatives tenint en compte una vessant competencial i també acadèmica.

Com a exemples d’això tenim el treball de síntesi, el projecte de recerca de 4t d’ESO, les tardes de projectes de 1r i 2n, el treball col·laboratiu, l’avaluació entre iguals… Totes elles són dinàmiques que tenen com a objectiu mostrar la capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual, així com la capacitat de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Treball acadèmic: Get Your Certificate, laboratori, matemàtiques aplicades, emprenedoria, economia, disseny gràfic, treball de recerca...

El treball acadèmic és present a l’escola en la multitud d’activitats i propostes pedagògiques que fan més competents a tots els nostres alumnes i que els preparen per al seu futur.

A través de matèries comunes, optatives i complementàries l’alumnat adquireix uns coneixements sòlids i uns hàbits d’estudi, treball i esforç que habiliten per assolir amb èxit tot allò que es proposin.

Àmbit digital: Google Suite for Education, Office365, aules d'informàtica, ordinadors portàtils de centre, model BYOD...

Destaquem en la nostra ESO l’ús de diferents eines digitals integrant aquesta competència en totes les matèries a través d’un model BYOD (Bring Your Own Device). A Secundària l’ordinador esdevé una eina de treball al servei de l’aprenentatge i complementària als recursos tradicionals.

Totes les nostres aules estan dotades d’ordinador i pissarres digitals. Treballem en col·laboració amb Google que ens proporciona una adreça de Google Suite for Education per a tots els nostres alumnes.

Horaris, espais i serveis

Horari

De dilluns a dijous de 8h a 13.15h i de 15.15h a 17.15h

Els divendres de 8h a 13.15h

Espais

Laboratori de ciències i taller de tecnologia

Pati per a l’hora de l’esbarjo

Gimnàs

Sala d’actes

Biblioteca

Armaris mòbils amb ordinadors portàtils

Pissarres Digitals Interactives a totes les aules

Aules d’informàtica

Aules polivalents dotades d’equips multimèdia

Serveis

Menjador amb cuina pròpia i menús adaptats

Aula d'estudi al migdia

Plataforma educativa Clickedu i Google Suite for Education

Activitats extraescolars

Activitats amb les famílies