Català · English · Español

Educació primària

Projecte educatiu

En aquesta etapa, pretenem que l’alumnat assoleixi les competències que li permetin assegurar el seu desenvolupament intel.lectual, personal i social.
Els nens i nenes necessiten establir xarxes d’aprenentatge, i per això l’educador esdevé un facilitador en aquesta recerca de referents i lligams.

Així, en aquesta etapa:

Creem espais i moments en què els alumnes puguin integrar coneixements i experiències, per tal d’aconseguir un aprenentatge significatiu.

Utilitzem metodologies innovadores que reforcen l’autonomia personal i la cooperació, la relació interpersonal i el treball en xarxa. Fomentem un ús raonable i fructífer de les noves tecnologies.

Treballem les emocions, l'autoconeixement i l’atenció a les necessitats particulars dels alumnes, per potenciar la seva motivació, aspecte clau en el seu desenvolupament.

Participació de les famílies

Les famílies formen part del procés que compartim i obrim les portes a la seva participació activa en activitats organitzades, tant dins com fora de l’aula: tallers d’aprenentatge, conferències científiques, acompanyants de sortides...

Treball en valors

El treball dels valors esdevé un aspecte central de l’educació integral de l’alumne, a la nostra escola. En aquesta etapa fem èmfasi en la responsabilitat personal i social, la col.laboració amb l’entorn i la solidaritat amb els altres.

Educació emocional

Es programen espais per a la reflexió i el desenvolupament personal per treballar de forma sistemàtica els diferents aspectes que integren l’educació emocional.

Alguns exemples en són: el punt de trobada a cicle inicial, les tutories setmanals, les assemblees d’aula, les dinàmiques de grup...

Ecoescola

Potenciem pràctiques ecològiques com l’ús d’embolcalls sostenibles i treballem amb els nens i nenes el reciclatge de residus.

Una de les concrecions d’aquest projecte Ecoescola a 1r i 2n, és l’hort urbà.

Atenció a la diversitat

L’acció tutorial, la personalització dels aprenentatges adaptant-los als diferents nivells i processos maduratius, la codocència (presència de més d’un mestre a l’aula), l’acollida als nouvinguts i l’aprenentatge entre iguals, són eines clau per atendre la diversitat a l’aula.

Participació de l'alumnat en la gestió del centre

Incorporem l’alumnat en el dia a dia del centre i els demanem la seva participació en el bon desenvolupament d’aquest. El treball dels delegats de curs a tota la Primària i l’acompanyament de les famílies que vénen a conèixer la nostra escola són un exemple d’aquesta participació en la gestió del centre.

De portes enfora

Participem del nostre entorn i duem a terme activitats artístiques i expressives (Dansa Ara i Cantània), realitzem sortides culturals (exposicions, teatre, concerts...) i científiques (museus, entitats, serveis...), i participem de forma regular en convocatòries i certàmens (concursos matemàtics, Lectura en Veu Alta, Sambori Òmnium, Jocs Florals...).

Portem a terme una sortida de convivència de tres dies amb un programa pedagògic específic.

Metodologies clau

Tenint en compte els 7 principis de l’aprenentatge, desenvolupem metodologies que permeten la connexió entre àrees i amb l’entorn, acompanyant l’alumne en la gestió i avaluació autònoma del seu aprenentatge.

Ambients: observar, construir, investigar i interactuar entre els infants. Es realitzen entre nivells

Amb aquesta metodologia fomentem l’autonomia i les habilitats socials a través del contacte amb companys de diferents edats, i respectem el ritme i l’evolució individual de l’alumne.

Mitjançant les propostes dissenyades per l’equip de mestres en format de repte, els infants de 1r i 2n comparteixen, barrejats, un mateix ambient.

Projectes: interdisciplinarietat a partir d’interessos dels alumnes

Es plantegen tasques i reptes interdisciplinaris que posen en joc conceptes, actituds i estratègies, partint dels interessos dels nens i nenes i creant dinàmiques de cooperació.

La creació d’espais d’aprenentatge permet la permeabilitat entre matèries i la flexibilitat d’horaris, sense perdre els referents i el ritme d’aprenentatge que cada nen i nena requereix. Les aules obertes, l’ús de noves tecnologies com a eina de recerca i comunicació, i la cooperació, la responsabilitat personal i col·lectiva i l’avaluació dels processos són la base pedagògica de la qual partim.

AICLE: Physical Education (1r i 2n), Arts and Crafts (3r i 4t) i Science (5è i 6è)

Incorporem l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE) en diferents matèries als tres cicles. Aquests espais integren els continguts curriculars propis de la matèria amb l’aprenentatge de l’idioma anglès. L’ AICLE facilita a l’alumne l’aprenentatge d’una altra llengua en un context natural on el desenvolupament de la capacitat comunicativa es produeix espontàniament.

Hort urbà: espai d’aprenentatge transversal i participació activa

Apropar la natura als infants aporta molts beneficis i l’hort n’és un element clau. Afavoreix el desenvolupament individual i social, afavoreix la convivència, és un espai de diàleg i els alumnes treballen hàbits, valors, autonomia i competències bàsiques de manera transversal mentre tenen cura i mantenen el seu hort.

ILEC (Pla d’impuls a la lectura): potenciem la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants

Participem en aquest programa del Departament d’Educació que potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolarització. Implica l’execució de dinàmiques diàries amb l’alumnat de l’etapa amb l’objectiu d’augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector de tots els alumnes, atenent que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en tots els àmbits de la vida adulta.

La presentació de contes personals, la lectura dramatitzada o l’apadrinament lector són algunes de les activitats que duem a terme en les estones ILEC.

TAC: eines digitals, tecnologia i robòtica

L’ús d’ordinadors, pissarres digitals, projectors, tablets i Chromebooks fan de la tecnologia una eina d’aprenentatge al llarg de tota l’etapa. Les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) troben el seu espai en la tasca quotidiana dels nostres nens i nenes, que les incorporen de forma natural.

Treball cooperatiu: implicació personal al servei de l’èxit col.lectiu

El treball cooperatiu és una eina d'aprenentatge en la qual els alumnes s'organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns. Totes aquestes interaccions ajuden els nens i nenes a establir relacions solidàries, respectar les diferents perspectives i desenvolupar habilitats socials.

La definició de rols, amb tasques individuals associades, fomenta la presa de consciència de les responsabilitats individuals posades al servei de l’equip.

Horaris, espais i serveis

Horari

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 17h.

Servei de permanències: matí de 8h a 9h (gratuït) i tarda de 17h a 19h.

Espais

Laboratori de ciències i taller de tecnologia

Diversos patis per a l’hora de l’esbarjo

Gimnàs

Sala d’actes

Armaris mòbils amb ordinadors portàtils

Pissarres Digitals Interactives a totes les aules

Aules d’informàtica

Aules polivalents dotades d’equips multimèdia

Biblioteca

Serveis

Menjador amb cuina pròpia i menús adaptats

Aula d'estudi al migdia

Plataforma educativa Clickedu i Google Suite for Education

Activitats extraescolars

Activitats amb les famílies