Català · English · Español

Educació infantil

Projecte educatiu

 En aquest segon cicle d’Educació Infantil s’estableixen els fonaments de l’educació i els aprenentatges posteriors dels nostres alumnes. El nostre objectiu pedagògic suposa, per damunt de tot, un respecte al procés d’aprenentatge i al ritme educatiu de cada infant.

Tenim cura del treball de les capacitats, enteses com a qualitats a desenvolupar i que seran la plataforma per al desenvolupament posterior de les competències que ajudaran les nenes i els nens a entendre el món i a esdevenir persones actives i crítiques.

Partim de la base que a l’escola tot el temps és educatiu i obrim les finestres al món. És moment d’observar, de captar de l’entorn, de preguntar-se i de preguntar, de donar corda a la curiositat.

El nostre projecte té com a objectiu potenciar el millor de cada infant, consolidant hàbits i valors sans i saludables, individualment i com a membre d’un col·lectiu. En definitiva, ajudar cada nena i cada nen a sentir-se feliç.

Prioritzem el treball de l’autonomia i l’autoconfiança, a més d’afavorir les relacions socials entre companys i companyes de diferents edats, tant dintre de l’etapa com amb Primària i Secundària.

Establim una estreta relació amb les famílies, basada en la confiança i la comprensió mútues, que enriqueix les nostres actuacions i afavoreix que els infants guanyin seguretat dins l’escola.

Espai propi

L’alumnat d’Educació Infantil té el seu espai diferenciat de les altres etapes. Això permet generar un ritme propi i dinàmic, amb possibilitat d’agrupacions flexibles i d’aules obertes, i facilita l’adaptació a les necessitats individuals de cada infant.

Participació de les famílies

Com a eix vertebrador de l’escola, les famílies formen part del procés que compartim, i facilitem la seva participació i col·laboració activa a l’aula i en multitud d’activitats organitzades conjuntament: contacontes, tallers d’aprenentatge, presentació d’oficis i aficions,...

Treball en valors

A l’escola, tenim cura de tots els àmbits de la persona. Per això a l’Educació Infantil valors com el respecte, la col·laboració o la solidaritat impregnen totes les nostres propostes.

I és que formar persones és un aspecte fonamental de la nostra tasca.

Ecoescola

Potenciem pràctiques ecològiques, com l’ús d’embolcalls sostenibles, el reciclatge de residus i el menjar sa, de temporada i de proximitat. A Educació Infantil comptem amb un hort urbà on nens i nenes construeixen valors com la cooperació i el consum responsable mentre tenen cura d’aquest espai.

De portes enfora

Participem del nostre entorn i realitzem sortides culturals (fires, teatres, concerts...) i científiques (museus, entitats, serveis...) de forma regular, i portem a terme una sortida de convivència de tres dies a una granja-escola, amb un programa pedagògic específic.

Metodologies clau

Tenint en compte els 7 principis de l’aprenentatge, desenvolupem metodologies actives de caire globalitzador.

Ambients d’aprenentatge: autonomia i habilitats socials. Treball internivells

Tres dies a la setmana, en franges de 75 minuts, l’organització de l’etapa es fonamenta en el treball per ambients; les agrupacions deixen de ser per edat i es basen en els interessos de cada nena i cada nen.

Els infants de P3, P4 i P5 trien el seu propi itinerari d’aprenentatge a través d’una proposta diversa d’ambients d’aprenentatge (com són el joc simbòlic, l’experimentació, la música i l’art) en què els alumnes posen en joc les seves preferències i es fomenta l’autonomia i les habilitats socials a través del contacte amb companys de diferents edats. Amb ells comparteixen, barrejats, un mateix ambient sota la supervisió dels mestres.

Racons de treball: comprensió de conceptes, estratègies i processos a través de la cooperació i el joc

Les activitats per racons impulsen aspectes com l’autonomia, la responsabilitat individual i la cooperació, a la vegada que es respecten els diferents ritmes d’aprenentatge i es facilita la comprensió de conceptes, estratègies i processos a través del joc.

El treball de lògica, d’orientació espacial, de numeració, de lletres o els reptes d’equip formen part dels racons que potenciem dins l’aula.

Descobrim: inici a la recerca i la responsabilitat personal i col·lectiva a partir dels interessos dels alumnes

A tota l’etapa es fomenta el treball per projectes, en el qual, partint de l’interès de l’alumne, s’aconsegueix un aprenentatge interdisciplinar i cada cop més competencial, atenent el desenvolupament dels seus protagonistes.

Les aules obertes, l’ús de noves tecnologies com a eina de recerca i comunicació, i la cooperació, la responsabilitat personal i col·lectiva i l’avaluació dels processos, són la base pedagògica de què partim.

Enjoy: play, dance, sing and learn

L’aprenentatge de l’anglès és fonamental des de les primeres edats. Amb la nostra experiència, hem comprovat que introduint l’anglès a Educació Infantil aconseguim sensibilitzar l’alumnat per a l’aprenentatge d’aquesta llengua de manera natural. A partir de contes, cançons, danses, jocs i de les rutines diàries d’aquestes edats, integrem de forma quotidiana l’anglès dins de l’aula amb experiències vivencials.

El treball oral de comprensió i expressió que iniciem a P3, s’amplia progressivament en altres cursos amb activitats dirigides a l’ús de l’anglès com a llengua vehicular.

L’Enjoy (activitat complementària) esdevé un espai més en el qual els infants desenvolupen habilitats comunicatives en llengua anglesa.

1, 2, 3, Emoció!: autoconeixement i relació amb els altres i amb l’entorn

L’educació emocional, com a base de l’autoconeixement i de la relació amb els altres i l’entorn, troba el seu espai en el dia a dia dels nostres infants. Implica analitzar processos i estímuls, i atendre les necessitats dels nens i nenes com a oportunitats per a créixer.

Dinàmiques com la rotllana, el racó de la calma o la corda de la felicitat esdevenen espais quotidians per a la reflexió i el desenvolupament personal.

Participem del programa 1, 2, 3, Emoció!, promogut per l’Agència de Salut Pública de Barcelona i destinat a infants de P3, P4 i P5. A partir del treball de cinc competències emocionals (consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competència social i habilitats de vida i benestar), persegueix l’objectiu d’incrementar les seves capacitats en aquest àmbit.

ILEC: foment de l’hàbit lector dels infants

L’escola participa en aquest programa del Departament d’Educació que potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat. Té per objectiu augmentar la competència comunicativa i lingüística i fomentar el desenvolupament de l’hàbit lector de tots els alumnes, atenent que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un dels requisits per participar amb èxit en molts dels àmbits de la vida adulta.

A Educació infantil es concreta en l’execució de dinàmiques diàries amb els infants de l’etapa i la formació del professorat: lectura en veu alta per part d’experts, presentació de contes personals, biblioteca d’aula, padrins de lectura o lectura dramatitzada són algunes de les activitats que s’hi inclouen.

Tecnologia: eines digitals i robòtica

Les eines digitals troben el seu espai en la tasca quotidiana dels nostres nens i nenes, que les incorporen de forma natural. L’ús d’ordinadors, pissarres digitals, projectors, tauletes digitals i Chromebooks fan de la tecnologia un recurs d’aprenentatge més al llarg de tota l’etapa.

El treball amb les bee-bots permet els infants iniciar-se en el llenguatge direccional i el llenguatge de programació a través de la robòtica.

Aprenentatge i servei: experiències educatives compartides amb companys de Primària i Secundària

Els infants de P3, P4 i P5 comparteixen experiències educatives amb els companys més grans de Primària i Secundària a través de dinàmiques d’aprenentatge i servei com els padrins de lectura o els companys de conversa. Això fomenta, a més, un vincle personal i afectiu entre els diferents col·lectius que integren l’escola, i incrementa la vivència d’acolliment i familiaritat que defineix el nostre centre.

Horaris, espais i serveis

Horari

De dilluns a divendres de 9 h a 12:30 h i de 14:45 a 16:45 h.

Servei de permanències: matí de 8 h a 9 h (gratuït), tarda fins a les 19 h.

Espais

Diversos patis per a l’hora de l’esbarjo

Gimnàs – sala de psicomotricitat

Sala d’actes

Biblioteca

Pissarres interactives a les aules

Aules d’informàtica

Aules polivalents dotades d’equips multimèdia

Serveis

Menjador amb cuina pròpia i menús adaptats

Plataforma educativa clickedu

Activitats extraescolars

Piscina extraescolar al Club Natació Barcelona

Activitats amb les famílies